รายละเอียดคอร์สเรียนของแผนก ANGKRIZ LIT

รายละเอียดคอร์สเรียนของแผนก ANGKRIZ LIT

รายละเอียดคอร์สเรียนของแผนก ANGKRIZ LIT

คอร์สของแผนก Angkriz LIT จะแบ่งออกเป็น 2 สาย

โดยจะแบ่งเป็นสายการเตรียมตัวสอบวัดระดับ SAT (Standardized Aptitude Test)

และสายการเขียนเชิงวิชาการ (Academic Report Writing)

 


The SAT Preparation Courses (สำหรับการเตรียมตัวสอบ SAT)

 

Level 1

AKL01: The Fundamentalist

 

Level 2

AKL02: The Editor

 

Level 3

AKL03: The Digester

 

Level 4

AKL04: The Conqueror


 

Writing Courses (สำหรับการเขียน)

 

Level 1

AKL06: Writing 101