ประกาศแล้ว! รายชื่อน้องๆที่ได้เข้าร่วมโครงการ GAT for Charity 2012!!

 

 รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ I hate GAT for charity 2012 

นักเรียนที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการ ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

ให้นำบัตรนักเรียนหรือประจำตัวประชำชนมำลงทะเบียนหน้ำงำนได้ตั้งแต่เวลำ 16.00 น. (น้องๆที่มำก่อนสำมำรถจองที่นั่งได้ก่อน)

สถานที่จัดงาน : โรงแรมใบหยก 2 ชั้น17 ห้องเรนโบว์ เริ่มทาการสอนตั้งแต่ 17.30 (ห้ามมาสายเด็ดขาด!!)

* เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ให้นักเรียนจาลาดับที่ของตัวเองด้วย *

*น้องๆที่มีข้อสงสัย สำมำรถติดต่อได้ที่สถำบัน Angkriz 02-611-9921*

(วิธีการหารายชื่อ ให้กด Ctrl+F แล้วพิมพ์รายชื่อที่ต้องการหา)

หรือ ดาวน์โหลด PDF ได้ >ที่นี่<

 0.00 1 วิทว์สินี เงินบารุง ลูกปู เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
0.00 2 นันทนัช เกตานิรุจน์ กริ๊ง เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
0.00 3 ณัฐวรรณ ธนทวีธรรม อ้อม เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
0.00 4 วรดา ยอดจะบก เบว เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
0.00 5 ณชนม์ภัทร มนุญพร ไหม เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
0.00 6 ยิสมานี เย็ง ยิส สาธิตฯม.สงขลานครินทร์
0.00 7 กัลยกร เลิศพัฒน์พงศ์กุล มิ๋วมิ๋ว สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ
0.00 8 ณัฐธยา สุขสุดประเสริฐ มิ้นท์ สตรีสมุทรปราการ
0.00 9 นนธิวัฒน์ วุฒิกวินวงศ์ นน หอวัง
0.00 10 ศรัณญ์ อุดมกุล โอ๊ต ราชวินิตบางแก้ว
0.00 11 สุจิตรา ประเสริฐแก้ว ดาว นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
0.00 12 ภีมพศ รังสิยาภิรมย์ ภีม พะตงประธานคีรีวัฒน์ (หาดใหญ่)
0.00 13 ฤดีกานต์ เรสลี ฟอส เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
0.00 14 ธัญญาพร สมยศ ฟางข้าว สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร
0.00 15 สันตวัฒน์ พรหมรินทร์ น้ามนต์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
0.00 16 ชัยวัฒน์ สุขเกษม ก้อง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
0.00 17 สาฬห มานะนิตย์ สา สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
0.00 18 พิชชากร เกียรติเจริญวัฒน์ แป้ง เซนต์โยเซฟ บางนา
0.00 19 วรัญญา วงค์สูง น้า เซนต์โยเซฟ บางนา
0.00 20 ณิชาภัทร แซ่ปัง มิว ลาซาล
0.00 21 ฐิตารีย์ สมิทธิเมธินทร์ แบม วัฒนาวิทยาลัย
0.00 22 สหพล มีแสง ต้าร์ เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
0.00 23 ดลพร แช่มศักดิ์สิทธิ์ แพร์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
0.00 24 พชรมงคล มาศกุล คม ศรีสะเกษวิทยาลัย
0.00 25 ปรียามาศ ไกรศรีวรรธนะ ตาล เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
0.00 26 สิริกัญญ์ เจริญศิริ อิ๊งค์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
0.00 27 พิชญา คณานุรักษ์ จอมขวัญ สาธิต มศว ประสานมิตร
0.00 28 สยาม จีนชาวนา เบนซ์ อัสสัมชัญ
0.00 29 ปัญญาพร ศรีวะสุทธ์ พลอย สตรีศรีสุริโยทัย
0.00 30 ดลพร วงษ์หิรัญ กราฟ พระโขนงพิทยาลัย
0.00 31 จริยาภรณ์ รัตนมหาวงศ์ โบ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
0.00 32 กานต์นที งามขา แอ้ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
0.00 33 นันท์ชลิกา อรุณจิตต์ แหวนแหวน สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ
0.00 34 ภาคิน ฉายสารวย อาร์มี่ สวนกุหลาบวิทยาลัย
0.00 35 กัญญาวีร์ แดงโกเมน บิว นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
0.00 36 โชคชัย บัวสุรินทร์ แทมมี่ ประภามนตรี2
0.00 37 จารวี ยอดพินิจ จา เตรียมอุดมศึกษา
0.00 38 ชนาพร มหาศรี ฟ่อน ธิดานุเคราะห์
0.00 39 พัลลภา แซ่อึ้ง ไอส นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
0.00 40 วิรดา เลิศทัศนะพร ไวท์ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
0.00 41 อภิสรา ศรีแจ่มดี มาย สุรศักดิ์มนตรี
0.00 42 ทักษพร แสนสุขตระกูล ใบเฟริน เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
0.00 43 ธีรวิศว์ สินธุรส เพชร ปทุมวิไล
0.00 44 กฤษติกา สุขผล นุก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
0.00 45 ศิราภรณ์ ทรงราชากร เอม สตรีวิทยา2

 

0.00 46 ภัทรภร ขรรค์เพ็ชร์ สมาย สาธิต มศว ประสานมิตร
0.00 47 ศุภชัย เจริญกุุล ไอซ์ เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
0.00 48 นิศามณี บุตรไฉยา ปลาย เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
0.00 49 ศจีวรรณ เพ็ชรุจิ จูน สตรีศรีสุริโยทัย
0.00 50 สุรีย์พร วงษ์จาด มุก ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
0.00 51 คฤหาสน์ มั่นศิลป์ หลาว ฤทธิยะวรรณาลัย
0.00 52 กชกร แซ่เอี้ยะ ท๊อฟฟี่ สตรีศรีสุริโยทัย
0.00 53 ศรินดา วรรณศิริ พลอย สตรีศรีสุริโยทัย
0.00 54 รังสิณี สกุลกิตติยุต ป๊อป สตรีศรีสุริโยทัย
0.00 55 อิสรีย์ ไวทยบุญ แจม สตรีศรีสุริโยทัย
0.00 56 ฐิตาพร แดงมณี น้า เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
0.00 57 จิรายุ ชาลี ตั้ม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
0.00 58 ดวงกมล ละออเอี่ยม ชมพู่ ปทุมวิไล
0.00 59 ปัณณรัตน์ สิริเธียรไชย ซีน สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
0.00 60 อานุภาพ โวหารกล้า ชินต้า ฤทธิยะวรรณาลัย
0.00 61 ธิติวุฒิ ดรุณดุรงดี หนุ่ย ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
0.00 62 เกศกนก สุขประเสริฐ เกศ หอวัง
0.00 63 จิดาภา วัชรเธียรสกุล มิ้น วัฒนาวิทยาลัย
0.00 64 พจวรุณ ศรีศิริวงศ์ชัย เจ อัสสัมชัญสมุทรปราการ
0.00 65 วงกต เชาวน์วานิชย์ บอส หอวัง
0.00 66 รชต นงนุช กอล์ฟ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0.01 67 อภิชญา กิจโชคดี ฝ้าย ฤทธิยะวรรณาลัย
0.01 68 ภัทรดนัย ไตรวัฒนาศิริ บูม สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0.01 69 ภูมิภวัต เนินไชย ภูมิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
0.01 70 มัชฌิมา นุ่มนวล เจมี่ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
0.01 71 ภาวินี วงศ์เพียร เอย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
0.01 72 อัจฉรี เริ่มมนตรี วิว สตรีศรีสุริโยทัย
0.01 73 อลีนา สาครตานันท์ มิว ลาซาล
0.01 74 ณัชชา ศรีประมงค์ มายด์ เขมะสิริอนุสสรณ์
0.01 75 จุฑาภรณ์ พลายสุวรรณ อุ้ม อัมพรไพศาล
0.01 76 ธาวิน ยมาภัย วิน เทพศิรินทร์
0.01 77 โชติภัทร มิตรขจรเกียรติ หน่อย อัสสัมชัญ
0.01 78 ธิติ ศรีหวัง อาท สุรศักดิ์มนตรี
0.01 79 ฉัตรชนก อวยพรเจริญผล ฉัตร สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ
0.01 80 พรนับพัน ศิริพิทักษ์ชัย โก้ สวนกุหลาบวิทยาลัย
0.01 81 มิญชญาดา บุญเรือง ชะมิญช์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
0.01 82 สายสุรีย์ มีศิริ อิ่ม สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
0.01 83 ไชยวัฒน์ ปฏิพัทธ์ภักดี ทาโร่ นวมินทรชูทิศ กรุงเทพมหานคร
0.01 84 จิราวดี วงเวียน อิ๋ม เบ็ญจะมะมหาราช
0.01 85 ธัญญารัตน์ บัวกอ นิ่ม สตรีศรีสุริโยทัย
0.01 86 วิศรุจน์ ปุณยเรืองศักดิ์ กอล์ฟ สวนกุหลาบวิทยาลัย
0.01 87 จิณห์วรา กิติศรีวรพันธุ์ ไข่มุก นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
0.01 88 ณัฐกฤตา นิลกาแหง เมย์ โยธินบูรณะ
0.01 89 ชุติกาญจน์ เจริญบัณฑิตสกุล แจน เซนต์โยเซฟ บางนา
0.01 90 วริษฐา มหานิกายวงศ์ เบว สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ
0.01 91 วิรศุดา เนื่องนุช น้าตาล สาธิตฯ มศว ปทุมวัน
0.01 92 ธัญญารัตน์ สัจจะบุตร เอิง หอวัง
0.01 93 อัจฉรา ประเสริฐถนอม เตย นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
0.01 94 อักษรา อักษรสิทธิ์ ดิวส์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
0.01 95 รัศมิ์ปรีญา เอื้อชลิตนุกูล ตังเม อัสสัมชัญคอนแวนต์
0.01 96 สิทธิชัย ทรงสนั่น เอก ดอนเมืองจาตุรจินดา
0.01 97 ธนารีย์ เขียวจิตร นิ๊ก สาธิตฯ มศว ปทุมวัน
0.01 98 น่านฟ้า ลิขิตปัญญโชติ ฟ้า มัธยมวัดนายโรง
0.01 99 วรัญญา ธัญพิศุทธิ์ มิ้งค์ ปากเกร็ด

 

0.01 100 ชัยพร พรชัยประสิทธิ์ เจเจ เทพศิรินทร์
0.01 101 สุวัฒน์ แถลงศรี บอล สตรีสมุทรปราการ
0.01 102 กนกวรรณ ฉัตรเพชรรัชต์ แจง สาธิตฯม.ราชภัฎสวนสุนันทา
0.01 103 ภัททิยา โลหะวิจารณ์ กวาง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
0.01 104 หทัยภัทร อ้นใจกล้า ปอ เซนต์โยเซฟ บางนา
0.01 105 พรชนก จิตขันธี ฟ้า อัมพรไพศาล
0.01 106 เมธาวี ชุณหวุฒิยานนท์ ปั้น นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
0.01 107 ทยา ลิ้มรัตน์ ทยา ราชินีบน
0.01 108 ปริยากร กฤตโยภาส ฟ้า สตรีศรีสุริโยทัย
0.01 109 อรัญญา ตรีสมุทรกุล ก้อย ฤทธิยะวรรณาลัย
0.01 110 ภัทร์ลดา หน่องพงษ์ มายด์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
0.01 111 ปรารถนา ฉัตรเจริญพร มาย สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0.01 112 เอกชัย สุทธิยั่งยืน เอก ดอนเมืองจาตุรจินดา
0.01 113 จตวรรณ เครือศิลป์ เอ๊นด์ สาธิตฯม.ราชภัฎสวนสุนันทา
0.01 114 ตวงพร ดาราศิลป์ ตุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
0.01 115 ศิริพงษ์ วรรักษา มิ้น สวนกุหลาบวิทยาลัย
0.01 116 วิวิศนา ฤทธิเรือง กล้วยไม้ ลาซาล
0.01 117 เขมณัฎฐ์ ก้อนมังกร หงส์ พระหฤทัยคอนแวนต์
0.01 118 ธณญชนก อือวิบูลย์ ไอติม สุรนารีวิทยา2
0.01 119 สิชา แก้วสุวรรณ กระติ๊บ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
0.01 120 ณิชชารีย์ เลิศวิชญโรจน์ แพรว เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
0.01 121 ฐานิต ดิสปรีชา ป๊อป รัตนราษฎร์บารุง
0.01 122 วรกร พูลผล ฟิล์ม หัวหินวิทยาลัย
0.01 123 ณรงค์ฤทธิ์ วิเศาคุ้มภัย กราฟ ทวีธาภิเศก
0.01 124 รัตติยา วงศ์จันทร์ อีฟ หอวัง
0.01 125 ขวัญจิรา ทองคา ขวัญ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
0.01 126 วรวรรณ ผูกเกษร เพชร เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
0.01 127 ปุญญิศา ฉัตรสกุลวงศ์ มอส ราชินีบน
0.02 128 สุมณฑา พูลทรัพย์ มะตูม อัมพรไพศาล
0.02 129 รมิดา ยุตตานนท์ วิว เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
0.02 130 ยลชนก ชุ่มน้อย เบสท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0.02 131 ณัฐวดี ฉ่าบุญชู เฟิร์น สตรีศรีสุริโยทัย
0.02 132 ณัฎฐณิชา สังข์พราหมณ์ เพลง โยธินบูรณะ
0.02 133 วัชรพร ดาเคน จอย สารสาสน์พิทยา
0.02 134 ณัฐดนัย โฆสิตาภา ซัน เบญจมราชูทิศ
0.02 135 อัมภาพันธ์ ฤทธิชัย แป้ง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0.02 136 ชมภูนุช สุขเจริญ เจนนิส สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ
0.02 137 เสริมสิริ มาลา จูน สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
0.02 138 ณฑิชา สมประสงค์ เฟิร์น เบ็ญจะมะมหาราช
0.02 139 ฉันชนก จันทร์อร่ามตระกูล ฝน วัฒนาวิทยาลัย
0.02 140 พงศ์ธร สังข์ทอง เคน วัดราชบพิธ
0.02 141 พัชรภรณ์ จิตตะคาม ดร๊าฟท์ พระหฤทัยคอนแวนต์
0.02 142 รธัช พงศ์เที่ยงธรรม เผ็ด สวนกุหลาบวิทยาลัย
0.02 143 พุฒิเมธ ประสิทธิ์วัฒนะกุล เอ สวนกุหลาบวิทยาลัย
0.02 144 นงค์ลักษณ์ อัศวสืบสกุล พลอย สตรีวัดระฆัง
0.02 145 นพรัตน์ ดุษฎีเสนีย์ หญิง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
0.02 146 วัศพล สุขเสริม กัส เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
0.02 147 พิชามญชุ์ วรรณภักดิ์ ฟาง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
0.02 148 อชิรญาณ์ กัลป์เสาวภาคย์กุล จิ๊ป สตรีวิทยา2
0.02 149 ฉัตรกมล ไชยโพธิ์ แนน เบ็ญจะมะมหาราช
0.02 150 ภาณุพงศ์ จงมีสุข หยก อัสสัมชัญ
0.02 151 ชลิตา กฤษวงศ์ ปาล์ม ฤทธิยะวรรณาลัย
0.02 152 สราลักษณ์ แก้วคา ป๊อป สาธิตฯม.ราชภัฎสวนสุนันทา
0.02 153 จุฑามาศ อุตมเพทาย แพน สาธิตฯม.ราชภัฎสวนสุนันทา

 

0.02 154 นิรชา ระวิสิทธิ์ แหม่ม สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0.02 155 อรกาญจน์ หนุนพาณิชพงษ์ เจนนี่ พระหฤทัยคอนแวนต์
0.02 156 พิสุทธิ์ ตรีมหาวงศ์ พีพี ราชดาริ
0.02 157 พิพัฒน์ แสงอุดม อาร์ม สวนศรีวิทยา
0.02 158 ภัทรวิศฎ์ โชติช่วง กอฟ สวนกุหลาบวิทยาลัย
0.02 159 รัฐวิทย์ ขอบคุณรัมย์ จา ม.เกษตรศาสตร์
0.02 160 สุทธิดา โพธิไชยแสน ฝ้าย สุรศักดิ์มนตรี
0.02 161 นัชชา ตันติวิทยาพิทักษ์ ตัง เตรียมอุดมศึกษา
0.02 162 วรัญชิต เชยกลิ่นเทศ หมี สวนกุหลาบวิทยาลัย
0.02 163 สนิทพิมพ์ สินิทธานนท์ ลูกตาล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0.02 164 จิรัชยา รัตนาวลี เอิท ราชวินิตบางแก้ว
0.02 165 ณัฏฐณิชา ทัศนีย์วรวงศ์ พลอย อัสสัมชัญคอนแวนต์
0.02 166 มนันยา บุญทิม คีน วชิรธรรมสาธิต
0.02 167 ภัคธีมา คงเหล่ แพท ราชวินิตบางแก้ว
0.02 168 ณัฐสิมา ศิริสุนทร เบล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
0.02 169 กนกศักดิ์ พรหมวิเศษ นก สวนศรีวิทยา
0.02 170 ดลยพร เดชอรัญ แนน รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
0.02 171 โมทนา สิริเศรษฐนนท์ โม พระมารดานิจจานุเคราะห์
0.02 172 ธนากร ภูริฐานโชค แบงค์ ปากเกร็ด
0.03 173 ธัญญ์รวี รัฐโชติวรารักษ์ แก้ม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
0.03 174 ธนพร ขุนศรี ข้าวตู ราชินีบูรณะ นครปฐม
0.03 175 วันชนะ รุ่งนิยม กร เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
0.03 176 พัชรินธร ต้อนสอน แอ๋ม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
0.03 177 มนัสนันท์ แจ่มแจ้ง มิ้น สาธิตพิบูลบาเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
0.03 178 นภสร ศรีชัย แก้ม วชิรธรรมสาธิต
0.03 179 วรรณกานต์ เอมอ่อน ก้อย ฤทธิยะวรรณาลัย
0.03 180 หทัยภัทร จรัสธเนศ แพร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
0.03 181 ปภาวรินทร์ ประไพรวงษ์ แตงโม วัฒนาวิทยาลัย
0.03 182 ชญาณินท์ ปลงใจ นุ๊ก เมืองพลพิทยาคม
0.03 183 รฐพงศ์ รักษาสุข กัปตัน ยโสธรพิทยาคม
0.03 184 วัณย์สิริ ทองคา แป้ง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
0.03 185 สาธิดา ปาลโชติ ปุ๊ย เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
0.03 186 ปรียาภรณ์ ยกเลื่อน ปาร์ตี้ นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
0.03 187 เทพสุดา เชเวดิต อาย สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0.03 188 สุชานาถ ลุณพัฒน์ มะปราง ราชินีบน
0.03 189 นภัสสร ภวะเวส นะ หอวัง
0.03 190 อภิชัย ทัดประดิษฐ์ เจมส์ สตรีวิทยา2
0.03 191 อิศเรศ กลิ่นสกุล เฟิร์ส โยธินบูรณะ
0.03 192 ภาดล สรณสมบูรณ์ เอิรท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
0.03 193 รัตติพร ภุมรินทร์ ปุ้ย ราชินีบน
0.03 194 ทวีวรรณ นนทลี ฟ้า สตรีศรีสุริโยทัย
0.03 195 กันต์ธร สุทธิธรรม ปลื้ม สามเสนวิทยาลัย
0.03 196 ชุติมา ประทีปปรีชา เฟิร์น นวมินทราชูทิศ
0.03 197 ศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติกุล แก้ว ทวีธาภิเศก
0.03 198 พิมลพรรณ พงษ์ประจักษ์ อู๋ สระบุรีวิทยาคม
0.03 199 เปมิกา มีคุณ นิวส์ สตรีสมุทรปราการ
0.03 200 พิชชา ศรีจานงค์ มาย เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
0.03 201 ณัฏฐพล หงษ์ทอง ตั๋ง วัดราชบพิธ
0.03 202 คัชชาธัช อัญชลีอริยะ ป๊อด นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
0.03 203 ไปรยา นะวะมวัฒน์ บุ๊ค สุรศักดิ์มนตรี
0.03 204 ธิติวัฒน์ พฤทธิ์ธนานันต์ PARK นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
0.03 205 สวรรยา ธีรนพคุณ พลอย ราชินีบน
0.03 206 จุฑาภรณ์ ลาภผลเหม เตย ฤทธิยะวรรณาลัย
0.03 207 ชนิกา สองชัย ปาล์มมี่ โยธินบูรณะ
0.03 208 วรวรรณ สินปรีดี มุข สระบุรีวิทยาคม
0.03 209 วธิรุ่ง ทรงพิพัฒน์ Punkii เทพศิรินทร์
0.03 210 ชนาพร ลีลาขจรกิจ เนเจอร์ พระหฤทัยคอนแวนต์
0.03 211 ศศิภา ชัดเชื้อ ศิภา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
0.03 212 ปัณณภัทร ช่วงทอง ใบตอง ภูเก็ตวิทยาลัย
0.04 213 ณัฏฐ์ธยาน์ ผดุงเจริญ เอ็ม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
0.04 214 กิ่งรัก นิรัชมงคล กิ๊ฟ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
0.04 215 กรินทร์ หาญจีระปัญญา เพ้นท์ เทพศิรินทร์
0.04 216 ธนัชพร พัฒนจันทร์ หนุน ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
0.04 217 ขจีรัตน์ ผลพยุง เล็ก สตรีวัดอัปสรสวรรค์
0.04 218 มยุรี ซาโต้ ยูน่า รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
0.04 219 อภิชญา กิจโชคดี ฝ้าย ฤทธิยะวรรณาลัย
0.04 220 ชนินทร์ ตั้งเศรษฐนากร นุ้กกี้ อัสสัมชัญ
0.04 221 อสมาภรณ์ สมัครพันธ์ แพร เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
0.04 222 ธนิสร สุนทรเกียรติชัย โน้ต วัดราชบพิธ
0.04 223 พนิดนันท์ สุขสิริธนรัตน์ กุ๊กกิ๊ก สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0.04 224 เบญจพร กะการดี อุ้ม สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0.04 225 กิตติคุณ อกอุ่น ฟลุ๊ค เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
0.04 226 รัตพร บู่ทองคา หมิว ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
0.04 227 ฉัตรเฟื่อง จูฬะติดตะ ไหม สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0.04 228 ชฎาพร รวยกลาง แพร ฤทธิยะวรรณาลัย
0.04 229 ภัทราพร โสธรนพบุตร ภัทร สาธิตพิบูลบาเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
0.04 230 ณัฐสุดา พลอยแดง เจน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0.04 231 อุษณิษา สถิตย์สถาพร มุก ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
0.04 232 จริญญา ผิวบาง มิ้นท์ ธัญรัตน์
0.04 233 วรินธร วงศ์โกสิตกุล เรลล่า เซนต์โยเซฟ บางนา
0.04 234 เรวดี นวลเจริญ ยอ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
0.04 235 ญาดา คงกตัญญูสกุล โบ อัสสัมชัญคอนแวนต์
0.04 236 กาญจนา หอมชิต ฝน สตรีวัดอัปสรสวรรค์
0.04 237 รุจรี ยังเริญ เกรท เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
0.04 238 ชยินทร์ วรรณยิ่ง วิน ชลประทานวิทยา
0.04 239 สุธีรา บุตรนาค เมนี่ สามเสนวิทยาลัย
0.04 240 ทศวรรษ บุญถนอม เจมส์ ชลราษฎรอารุง จ.ชลบุรี
0.04 241 มาริสา กลัดดิษฐ กิ๊ฟต์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
0.04 242 มิณณา ชาตรีจันทร์สกุล มิ้นท์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
0.04 243 จันจิรา ชินศรี กิ๊ฟ ฤทธิยะวรรณาลัย
0.04 244 เนาวรัตน์ สดสาอางค์ เพื่อน ธัญรัตน์
0.04 245 ประพัฒน์พงษ์ สุขวานิช เบ้น อัสสัมชัญ
0.04 246 กรสุภา สุธากิจมนัส พลอย สตรีวิทยา2
0.04 247 จุฑารัตน์ ศิริสุทธิชัย จั๊ม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
0.04 248 ชญาพร สอนทวี
0.04 249 เปมิการ์ หยูทอง เดีย ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
0.05 250 ยุวภา พฤฒิชัย พอ สามเสนวิทยาลัย
0.05 251 วิภาดา เดชครอง มล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
0.05 252 ภัทราพร โกวิทนนท์ แต้ว เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
0.05 253 ชญานิศ อภิชนพงศกร ปอปั๋น เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
0.05 254 เบญจวรรณ สิริพาณิชพงศ์ แตงโม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
0.05 255 นลัทพร หมุดเชื้อ แยม มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
0.05 256 ณัฐณิชา นวลใย สตรีวิทยา
0.05 257 สิทธิวรรณ สังคสิน จูน ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
0.05 258 วรการ ศิริสถิตยวงศ์ การ สามเสนวิทยาลัย
0.05 259 วิรดา แซ่ลิ่ม
0.05 260 พิชญา รุจิระมานนท์ อุ้ย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
0.05 261 ธนภร เบญจพลานนท์ นิว เขมะสิริอนุสสรณ์

 

0.05 262 ณิชนันทน์ ตั้งบริบูรณ์ มิว เซนต์โยเซฟ บางนา
0.05 263 พันธกานต์ จันทร์พานิช ปาแปง ราชินีบูรณะ นครปฐม
0.05 264 วิรดา เลิศทัศนะพร ไวท์ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
0.05 265 กัญญาณัฐ วรคชิน ออน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
0.05 266 นนท์ปวิธ แสงเทียนประไพ แทน สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร
0.05 267 พิมพ์ชนก ชื่นชอบ เพื่อน ราชินีบน
0.05 268 ภคพร เกิดสุวรรณ ปุ๊ปปั๊ป หาดใหญ่วิทยาลัย
0.05 269 บุศราคัม โคตะมา เพชร เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
0.05 270 อาทิตยา ปัญญาทิพย์ ขวัญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0.05 271 พรสวรรค์ ดอนสามารถ แพร มัธยมสังคีต
0.05 272 ศุภจิตรา วิสุทธิชัยกิจ เฟอม อัสสัมชัญคอนแวนต์
0.05 273 วันวิสาข์ เกตุวัตถา วิ เขมะสิริอนุสสรณ์
0.05 274 กัญญาวีร์ วุฒิพันเลิศ ซายน์ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
0.06 275 บารมี ทรงไพรเดช น้า ธัญรัตน์
0.06 276 พนิดา บวชชัยภูมิ ฟาง ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
0.06 277 จุฬารัตน์ ทาทาน บิ๋ม สามเสนวิทยาลัย
0.06 278 ชัญญา จิวโชติกาจร มี่ ธิดานุเคราะห์
0.06 279 ปุณยาพร เสืองามเอี่ยม โชยุ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
0.06 280 ปัญจพล ตั้งวิริยะ แก๊ป เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
0.06 281 ปาจารีย์ ณ น่าน เตยใบ หอวัง
0.06 282 นวลศิริ นาคน้อย พลอย สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0.06 283 เพียงธาร ชวนะพงศ์ เต๊น ราชินีบน
0.06 284 นิชาภา มีโภค พระโขนงพิทยาลัย
0.06 285 จิรภัทร ตุ้มกลีบ ต้น สวนกุหลาบวิทยาลัย
0.06 286 จันทร์จิรา ขวัญมงคลเจริญ ออย อัสสัมชัญคอนแวนต์
0.06 287 วีรยุทธ์ เพิ่มพูล หนุ่ย ธัญรัตน์
0.06 288 สิริพร เทียมเมฆา เม หอวัง
0.06 289 วิพุธ พรหมเวช เอิ้ก สตรีวิทยา2
0.06 290 ปณิสรา อุทัยศรี เหนือ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0.07 291 ภัททิญา ศุภชัยเจริญ กี๊ฟ เซนต์โยเซฟ บางนา
0.07 292 นิศาชล ก้อนแก้ว แอม วัดน้อยนพคุณ
0.07 293 อภิษฎา สินสมประสงค์ ซาร่า สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0.07 294 พิชชาภา วัฒนาโภคสิน หมิว จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
0.07 295 เปรมิกา คมสารพางค์ มิ้ม เซนต์โยเซฟ บางนา
0.07 296 ณัฐพันธุ์ บุญคล้าย ตั้ม อัสสัมชัญ
0.08 297 พลพริม วัฒนา นิกกี้ สายน้าผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
0.08 298 ธาดา หมีปาน ซัน สุรศักดิ์มนตรี
0.08 299 ธัญญา จันทรสมัย ไหม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
0.08 300 ศศิชา ยุทธสารศิริ ปอนด์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ
0.08 301 เกวลิน สังข์ประไพ แนน สุรศักดิ์มนตรี
0.08 302 ธนัชพร สุขประสิทธิ์ บิว เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
0.08 303 ลภน เติมพงศ์ธนกร ชล สตรีวิทยา2
0.08 304 ชญำภรณ์ วิไลลักษณ์ นิกซ์ สามเสนวิทยาลัย
0.08 305 พิมพ์ลดำ กุลอัครวิวัฒน์ กริ้ง ลาซาล
0.08 306 ทรัพย์ สวนด้วง ทรัพย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0.08 307 กษิดิศ ปกรณ์ชัย เคนตะ อัสสัมชัญ
0.08 308 อานนท์ อ่าวสมบูรณ์ นนท์ ศรีพฤฒา
0.08 309 พสธร เพ็ญภักดิ์ รัมมี่ สตรีวิทยา2
0.09 310 ธนิศา พงษ์ทองเจริญ แนน เฉลิมขวัญสตรี
0.09 311 สวรรยา นิลหยก ดรีม สามเสนวิทยาลัย
0.09 312 ชญานิศ คาไพร ตาล สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ
0.09 313 ฐานิตา จักรชัยอึ๊ง มิ๊ว อัสสัมชัญศึกษา
0.09 314 สมพรัช รังรักษ์ เก้า ฤทธิยะวรรณาลัย
0.09 315 ลักษิตา อยู่เย็น ไอซ์ โพธิสารพิทยากร

 

0.09 316 ทิพากร รัตนคช โบว์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
0.09 317 สุปภำ วงษ์นาค มิว สำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร
0.09 318 ศิวาพร จันทมาศ แคท สุรศักดิ์มนตรี
0.09 319 ธนัชชำ ไชยชนารักษ เบลล์ ลาซาล
0.09 320 เมธินี เภกะนันทน์ เมย์ ราชินีบน
0.09 321 ชนากานต์ เสนีกิจเกษตร เบส สาธิตพิบูลบาเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
0.10 322 เจตนิพัทธ์ วรรณแอเลาะ พูม สตรีวิทยา2
0.10 323 เอกวัสส์ จรัสรพีพงษ์ โบ๊ท โยธินบูรณะ
0.10 324 ธีรณัฎ วงศ์อนันทรัพย์ แก็ป หาดใหญ่วิทยาลัย
0.10 325 จินห์วรำมำศ พิกุลกลิ่น มายด์ ลำซำล
0.10 326 ฐาปนี จั่นสกุล องุ่น หอวัง
0.10 327 พรนภัส ชาญณรงศ์ฤทธิ์ ผิง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
0.10 328 ณัฐนิช ไกรคงจิตต์ ออย สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0.11 329 พัชรพล ถาวรจักร์ บอย เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
0.11 330 ชฏาภรณ์ ศรีใส ทราย ศรีพฤฒา
0.11 331 ลลิตา จึงสงวนสิทธิ์ พิ้งค์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
0.11 332 สรวิศ ศิริมาลีวัฒนา โดนัท หอวัง
0.11 333 วรัญญา รัศมีนพรัตน์ อีฟ สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ
0.11 334 ปาริชาติ หลานหลงส้า ปิม หอวัง
0.11 335 ญานิศา ประเสริฐศรี ปิงปอง อัมพรไพศาล
0.11 336 อติภา เอี่ยมพ่วง แก้ว สตรีวิทยา2
0.11 337 ศตพร ภู่ตระกูล สาม สาธิตฯม.ราชภัฎสวนสุนันทา
0.12 338 ชวรรณ พึ่งพันธุ์ ยีน ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
0.12 339 เนชรินทร์ ไชยสุนันท์ เนเน่ อุดมศึกษำ
0.12 340 สุชำดำ นำรีเลิศ น้ำ เทพลีลำ
0.12 341 ชนำกำนต์ มิตรขุนทด เดียร์ สุรศักดิ์มนตรี
0.12 342 ปำลิดำ นิ่มพิจารณ์ แพตตี้ สตรีวิทยา2
0.12 343 บงกช สุวรรณวิจิ เบลล์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0.12 344 นวลศิริ นาคน้อย พลอย สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0.12 345 สิริรัตน์ ศุภตานนท์ สิ เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
0.13 346 ปัฐชญำ สร้อยทอง อั๋น สารศาสตร์นิมิตรใหม่
0.13 347 ดวงกมล สามิภักดิ์ เบล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
0.13 348 เนตรธีรา ขอนแก้ว เนตร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0.13 349 ตรีรัตน์ อัครพรพันธุ์ โบ เขมะสิริอนุสสรณ์
0.13 350 กนกวรรณ ภู่ไพบูลย์ เตย เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
0.13 351 วัลภำ ญาณสุทธิอนันต์ กุ๊กไก่ สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ
0.14 352 สุวลี คนุชดิษฐ์ แอน หอวัง
0.14 353 เกวริณ วานิชยาการ การ์ตูน สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
0.14 354 ศรุตา นาคกล่อม ทราย ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2
0.15 355 นวลพรรณ กิจธนสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0.15 356 อรุณรัตน์ ศรีธรัชสุวรรณ เมย์ อัสสัมชัญศึกษา
0.15 357 จินต์จุฑา เสพย์ธรรม ออม เขมะสิริอนุสสรณ์
0.16 358 นายทยา มณีงาม เดียร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
0.16 359 อาคเนย์ ประวัติยากูร ไอเม่น โยธินบูรณะ
0.16 360 อังคนา วิสาโรจน์ โบว์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0.17 361 ณัฐชนก อริยพงษ์โสภณ จูน สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ
0.17 362 กมลพรรณ สุนทรภักดี มิ้น หอวัง
0.17 363 หฤทัย มะสี ปลา ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2
0.17 364 ฐกฤต วชิรเดชสกุล บอสบอส สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
0.17 365 สุวนันท์ ชัยจา ยุ้ย หอวัง
0.17 366 ทิพย์วดี กล่อมอินทร์ กุ้ง สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร
0.17 367 สุชฎา พูลสวัสดิ์ ชีนุก สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0.17 368 วรีรัตน์ ประกอบเลิศ วิว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
0.18 369 สุจิตรา ประเสริฐแก้ว ดาว นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

 

0.18 370 ชุดา นวลปลั่ง แป้ง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0.18 371 ชนกนำถ บารุงสุข ฟันนี่ แม่พระฟำติมำ
0.19 372 นวรัตน์ สุขหทัยธรรม พลอย อัสสัมชัญศึกษา
0.19 373 ภาณุวัฒน์ กมลสาร เอ็มดี ร่องคา จ.กาฬสินธุ์
0.19 374 สิทธิพร เรืองธัญ แบงค์ เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
0.19 375 กชวรรณ พึ่งพันธุ์ ยีน ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
0.19 376 ธรรมปพน ต่อทรัพย์สิน แม็ก สารสาสน์วิเทศสายไหม
0.20 377 กมลชนก เล้า ซิน หอวัง
0.21 378 ปภัสรา เจียรวัฒน์ชัย ฟ้า เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
0.21 379 มัลลิกำ เทิดศรัณย์ มายด์ สำยน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
0.21 380 จันทกำนติ์ จันทนะทรัพย์ นิป สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร
0.22 381 ชัยณรงค์ สุขอุบล กุ๊กไก่ สวนศรีวิทยา
0.22 382 นภัสนันท์ โกยทอง ออม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
0.22 383 มณฑ์ปราชญ์ จรีบุญสมโภช แม็ค อัสสัมชัญธนบุรี
0.22 384 อังคณา สินวัฒนวิทยา ฝ้าย นารีวุฒิ
0.22 385 สิตา อุษณกรกุล ปาล์ม อุดมศึกษา
0.23 386 ดวงกมล จันทร์ศิริ พลอย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
0.23 387 สุธีร เอกเจริญสุข เพชร มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
0.23 388 ธเนศพล กุลตันติกร เต้ย ลาซาล
0.24 389 ศิวกร วงศ์วิโรจน์รักษ์ ขิม มัธยมวัดหนองแขม
0.25 390 เจนวิทย์ ดีเนตร ท็อป สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร
0.25 391 บุรธัช คชพลายุกต์ ต่อ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
0.25 392 ฉัตรเฟื่อง จูฬะติดตะ ไหม สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0.25 393 บุณยภัทร บุณยภูษิต กาย อัสสัมชัญธนบุรี
0.27 394 ชรินรัตน์ โชติเลอศักดิ์ ธันวา สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
0.27 395 ชนัญญา อินทร์สูงเนิน ฝัน วัดราชโอรส
0.28 396 พัชรี ศรีสว่าง น้อยหน่า สาธิตพิบูลบาเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
0.28 397 กมลชนก สุขพัฒนาการ เดียร์ สำยน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
0.31 398 ชวิศา เเจ่มสวัสดิ์ แบว สาธิตพิบูลบาเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
0.31 399 พัชรากร แก้วโชติ มาย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
0.31 400 ภาคภูมิ ภู่สกลเจริญศักดิ์ ภูมิ เตรียมอุดมศึกษา
0.31 401 กัลยาภรณ์ สีมารัตนกุล อูม อัสสัมชัญสมุทรปราการ
0.31 402 เมธินี ผ่องแผ้ว เมย์ เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
0.31 403 พีรนุช จิตวัฒนฤทธิ์ มิ้น สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
0.31 404 ชยพร อุ่นศิริพงศ์ ฝน อัสสัมชัญสมุทรปราการ
0.31 405 พวิดา มานวกุล มะนาว สามัคคีวิทยาคม
0.31 406 ชยังกูร วงศารัตนศิลป์ เมิธ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
0.31 407 พิมพ์ภรณ์ ภคนิรันดร์ ป๋อม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
0.31 408 อมิตา คุณประเสริฐกุล นัท มาแตร์เดอีวิทยาลับ
0.31 409 ณฐพล พงษ์ชัยสิทธิ์ นครสวรรค์
0.31 410 สิริภัทร เสริมแฟง เกม สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0.31 411 ชนัญชิดา รัตนโท นุ่น สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0.31 412 ณัฐณิชา เหลืองอนันต์คุณ ดรีม อัสสัมชัญคอนแวนต์
0.31 413 รัชนี สิริธาดาวงศ์ มิ้ว ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
0.31 414 สิริพล พยงุวงษ์ วันลอย เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
0.31 415 มุกดาพร พลรักษ์เขตต์ ไดร์ฟ วัดนวลนรดิศ
0.31 416 นพดล บุญกัน นอร์ท เทพศิรินทร์
0.31 417 ฐิติกา มหาบุณย์ ทิพย์ ราชินี
0.31 418 วิชญ์พล คุ้มกัน ก้อง ปัญญาวรคุณ
0.31 419 ภาวิดา เตชะวิเชียร มิเชล ราชินี
0.31 420 รมิตา อ้อยทอง อาย ปัญญาวรคุณ