บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์